SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA NAJEM,
KORIŠČENJE APARTMAJEV IN PAKETNIH PONUDB

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1. Ti Splošni pogoji in navodila za najem in koriščenje apartmajev in paketnih ponudb (v nadaljevanju splošni pogoji) so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta ponudnik TURI, d. o. o. Ribnica na Pohorju 30a, 2364 Ribnica na Pohorju, Mat. št.: 6116973000 Davčna št.: SI 69544662 (v nadaljevanju ponudnik) in oseba, ki je oddala naročilo za najem apartmaja ali koriščenje paketne ponudbe (v nadaljevanju gost) in veljajo za najem apartmajev ali drugih prostorov v apartmajskem naselju Ribnica na Pohorju in ostalih storitev ponudnika.

1.2. Gost je vsaka oseba, ki je oddala veljavno naročilo za koriščenje/najem apartmaja ali paketno ponudbo v ustni, pisni ali elektronski obliki (v nadaljevanju rezervacija ali naročilo), opravlja najem ali je izvedla plačilo najema apartmaja ali paketne ponudbe. Za gosta velja tudi vsaka tretja oseba, ki je oddala naročilo za drugega.

1.3. Gost z oddajo rezervacije soglaša, da ga zavezujejo ti splošni pogoji in potrjuje, da je z vsebino splošnih pogojev ob oddaji rezervacije v celoti seznanjen in jo razume. S splošnimi pogoji se lahko gost seznani tudi na spletnem naslovu www.ribnisko-pohorje.si, v recepciji in  apartmaju.

1.4. Informacije, ki jih glede svojih storitev ponudnik objavlja na spletnih straneh  www.ribnisko-pohorje.si ter brošurah in drugem promocijskem gradivu, predstavljajo vabilo k dajanju ponudb in ponudnika ne zavezujejo. Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica objavljenih informacij.

1.5. Splošni pogoji veljajo tudi za paketne ponudbe ponudnika, ki poleg najema apartmaja zajemajo še dodatne storitve ali ugodnosti (popust na smučarske karte ipd.),  skladno s pogoji vsakokratne paketne ponudbe, objavljene s strani ponudnika.

1.6. Sestavni del teh splošnih pogojev je tudi hišni red, ki je objavljen na spletni strani www.ribnisko-pohorje.si in se nahaja v recepciji, vsakem apartmaju in apartmajski hiši ter cenik storitev ponudnika.

2. REZERVACIJE IN PLAČILA

2.1. Povpraševanja in naročila oziroma rezervacije se pošiljajo ponudniku po elektronski pošti na naslov booking@ribnisko-pohorje.si preko obrazca na  internetni strani www.ribnisko-pohorje.si, ali po pošti na naslov Turi d.o.o., Ribnica na Pohorju 30a, 2364 Ribnica na Pohorju. Tako posredovano naročilo je za gosta zavezujoče. Ponudnik prejetega naročila  oziroma rezervacije ni dolžan potrditi.

2.2. Gost mora ob rezervaciji posredovati podatke o svojem imenu, priimku in naslovu, številu gostov, terminu najema in o izbranem apartmaju ter jamči za njihovo resničnost in verodostojnost. V primeru, da gost ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, odgovarja za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

2.3. Pogodba o najemu apartmaja ali koriščenju paketne ponudbe je med ponudnikom in gostom  sklenjena, ko gost s strani ponudnika prejme pisno potrditev naročila.

2.4. Ob plačilu celotnega zneska cene najema apartmaja, paketne ponudbe, ali dodatnih storitev, izda ponudnik gostu račun. 

2.5. Rezervacija termina je za gosta zavezujoča. Od rezervacije lahko gost odstopi le v skladu z določili o gostovi odpovedi najema (5. točka splošnih pogojev).

2.6. Za zavezujočo rezervacijo se poleg izrecne pisne prijave oziroma rezervacije šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek gosta in ostalih udeležencev, plačilo namestitve ali njenega dela.

2.7. Plačilo računa je možno z gotovino (EUR) ali nakazilom na TRR ponudnika SI56 1010 0005 0534 376 ter debetnimi in kreditnimi karticami (Maestro, Mastercard, Visa).

3. TURISTIČNA TAKSA

3.1. Skladno s 23. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04 s sprem. in dopol.), je gost dolžan poravnati turistično takso skupaj s plačilom namestitve. Skladno s 27. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04 s sprem. in dopol.) so plačila turistične takse oproščeni otroci do 7. leta starosti, osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije, otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,  tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse.

3.2. Mladi od 7. do 18. leta imajo pri plačilu turistične takse 50% popust.

4. CENA NAMESTITVE

4.1. Cenik ponudnikovih storitev za tekoče leto v evrih je objavljen na spletni strani www.ribnisko-pohorje.si in v recepciji. Objavljene cene vsebujejo DDV.

4.2. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni objavljene cene svojih storitev. Cene najema apartmaja, paketne ponudbe in drugih storitev za gosta in ponudnika veljajo na dan oddaje rezervacije.

4.3. V ceno najema apartmaja je vključena uporaba opreme v apartmaju, uporaba posteljnine in brisač, poraba vode in električne energije, internet, televizija ter nepokrito parkirišče pred apartmajsko hišo. Dodatne storitve so tiste storitve, ki niso vključene v ceno namestitve in jih gost plača posebej.

V primeru najema apartmaja za več kot 2 noči je končno čiščenje apartmaja zajeto v ceno, v ostalih primerih (krajšem najemu) pa končno čiščenje dodatno obračuna po veljavnem ceniku ponudnika. Turistična taksa ni všteta v ceno najema in se plača najkasneje na recepciji ob odjavi, če ni dogovorjeno drugače. Ob sklenitvi pogodbe se lahko gost in ponudnik posebej dogovorita o drugih storitvah, ki se zaračunavajo posebej (npr. bivanje dodatnih oseb, bivanje hišnih ljubljenčkov, najem sefa, ipd.).

5. VARŠČINA

5.1. Pri najemu apartmaja mora gost ob prihodu, na recepciji ponudnika, v gotovini položiti varščino v višini 100,00 EUR.

5.2. V primeru, da je gost povzročil škodo na opremi apartmaja oziroma apartmajskega naselja oziroma apartmaja ni zapustil v normalno čistem stanju, ima ponudnik pravico nastalo škodo ali stroške poračunati z varščino.

5.3. Varščina se gostu vrne v višini razlike po poračunanju s končno ceno storitve, v kolikor ni bila povzročena nobena škoda na opremi apartmaja ali apartmajskega naselja ter je bil apartma zapuščen v normalno čistem stanju.

5.4. Če varščina ne zadošča za povrnitev škode, je gost dolžan poravnati razliko do povrnitve celotne nastale škode.

6. PRAVICA GOSTA DO SPREMEMB IN ODPOVEDI

6.1. Gost ima pravico do odpovedi rezervacije. V primeru, da gost odpove rezervacijo, ima ponudnik, ne glede na razlog odpovedi, pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi (nadomestilo). Gost mora o odpovedi pisno obvestiti ponudnika (po pošti, faxu ali elektronski pošti). Če odpoved ni pisna, se šteje, da gost rezervacije ni odpovedal.

6.2. Višina nadomestila zaradi odpovedi rezervacije, ki jo je dolžan plačati gost, je odvisna od časa, v katerem je gost predložil pisno odpoved, in sicer:

- Gost je dolžan rezervacijo preklicati najmanj 20 dni pred dnem predvidenega prihoda, v nasprotnem primeru ima ponudnik pravico zaračunati  50% zneska celotne rezervacije.

- Če gost ne javi preklica rezervacije, ima ponudnik pravico zaračunati celoten znesek rezervacije.

6.3. V kolikor gost na rezervirano storitev ne pride - se ne zglasi na recepciji ponudnika do konca dneva predvidenega prihoda - (»no show«), se rezervacija šteje za odpovedano ter se stroški odpovedi obračunajo skladno s prejšnjo točko. Določila prejšnjega stavka ne veljajo, kadar gost ponudnika pravočasno obvesti o zamudi. V primeru zamude je gost dolžan poravnati celotno vrednost potrjene rezervacije. 

6.4. Če gost predčasno prekine bivanje v apartmaju, ali ne izkoristi vseh ugodnosti ali storitev iz paketne ponudbe, zaradi vzrokov, ki niso odvisni od ravnanja ponudnika (bolezen gosta, sprememba potovanja, slabo vremenske razmere,…), gost nima pravice do povračila stroškov najema oziroma kupnine in je dolžan poravnati najem apartmaja oziroma vrednost paketne ponudbe za celotno obdobje rezervacije. V primeru odpovedi najema med potekom najema zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani ponudnika, najemnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene najema.

6.5. V primeru, da je znesek povračila stroškov odpovedi, ki jih je gost dolžan plačati na podlagi točke 5.3. teh splošnih pogojev nižji od že vplačane akontacije, se gostu razlika brezobrestno vrne v roku 8 dni, po zaključenem terminu rezervacije.

6.6. Gost lahko po rezervaciji spremeni ime ali število oseb, ki bodo v apartmaju bivali, pod pogojem, da taka sprememba skupno ne presega dovoljenega števila oseb za posamezen apartma, kot je to opredeljeno v ceniku ponudnika.

7. PRAVICA PONUDNIKA DO SPREMEMB IN ODPOVEDI

7.1. Ponudnik si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi oziroma spremembe rezervacije, če pred ali med izvajanjem storitve nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za ponudnika pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

7.2. Ponudnik lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od gosta, ki krši določila pogodbe, splošnih pogojev ali hišnega reda.

7.3. V primeru odpovedi pogodbe s strani ponudnika po prejšnji točki, gost ni upravičen do povračila stroškov namestitve ter je dolžan poravnati celotno vrednost potrjene rezervacije najema apartmaja.

7.4. V primeru, da ponudnik gostu zaradi objektivnih okoliščin ali višje sile, za katero štejejo vsi nepričakovani in nepredvideni dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni strani nista mogli predvideti ob sklenitvi te pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti ne more zagotoviti storitev iz potrjene rezervacije, lahko ponudnik odpove rezervacijo oziroma odstopi od pogodbe. Gost ima v tem primeru pravico do celotnega povračila vplačane akontacije, oziroma pri delno opravljeni storitvi, do povrnitve sorazmernega dela vrednosti rezervacije. Gost ni upravičen do povrnitev kakršne koli druge škode.

7.5. V primeru, da apartma iz potrjene ponudbe v izbranem terminu ni na razpolago, lahko ponudnik gostu ponudi drug primerljiv apartma. Kot takšen šteje apartma v isti ali drugi apartmajski hiši iz ponudnikove ponudbe, ki je iste velikosti, kvalitete ter cene, kot prvotno izbran apartma. Takšna menjava ne šteje za kršitev pogodbe in jo je gost dolžan sprejeti ter nima pravice do odstopa od pogodbe.

8. OBVEZNOSTI IN PRAVICE GOSTA

8.1.  Gost se zavezuje uporabljati vse naprave in opremo v apartmaju in apartmajskem naselju v skladu s splošnimi pogoji in hišnim redom ter s skrbnostjo dobrega gospodarja. V primeru namerne ali malomarne povzročitve škode na napravah oziroma opremi apartmaja ali apartmajskega naselja je gost dolžan povrniti celotno nastalo škodo. V primeru, da pride do poškodb v apartmaju ali apartmajskem naselju, mora gost o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Poleg gosta za vse pogodbene obveznosti in za povrnitev morebitne škode, jamčijo vsi uporabniki apartmaja, ki ga je rezerviral gost.

8.2. Gost se zavezuje da bo:

- imel veljavne dokumente,

- spoštoval hišni red v namestitvenih objektih/apartmajih ter sodelovati z izvajalci storitev v dobri veri,

- ob prihodu na recepciji izročil dokument o plačani storitvi, potrdilo rezervacijo oziroma vavčer, ki ga je prejel po pošti ali elektronski pošti.

8.3. V primeru, da gost prevzame neočiščen oziroma umazan apartma, je dolžan o tem nemudoma obvestiti izvajalca storitve. V okviru razpoložljivih kapacitet ima gost pravico, do dodelitve drugega, čistega apartmaja, skladno s točko 6.5. teh splošnih pogojev.  V kolikor ustrezen apartma ni na voljo, je ponudnik dolžan očistiti izbrani apartma najkasneje v 2 urah. Če ponudnik apartmaja ne očisti v navedenem roku ima gost pravico do povračila sorazmernih stroškov, in sicer  5 % popust na dogovorjeno ceno najema (potrjene rezervacije), vendar največ 25,00 EUR.

8.4. V primeru okvar na opremi v apartmaju, ima gost pravico do povračila sorazmernih stroškov nastanitve, in sicer:

- zaradi napake (nedelovanja) opreme ali naprav v apartmaju, kadar odprava napake ni možna v roku 24 ur, gostu pripada 10 % popust na dogovorjeno ceno dnevnega najema za vsak dan nedelovanja opreme, vendar največ 50,00 EUR; v primeru izpada elektrike za več kot 24 ur, gostu pripada 10 % popust na dogovorjeno ceno najema, vendar največ 50,00 EUR; v primeru nedelovanja internetne povezave WiFi za več kot 24 ur, gostu pripada 10 % popust na dogovorjeno ceno dnevnega najema za vsak dan nedelovanja, vendar največ 50,00 EUR;

8.5. O morebitnih pomanjkljivostih inventarja apartmaja se gost zavezuje nemudoma obvestiti ponudnika (recepcijo), slednji pa se zavezuje inventar nemudoma nadomestiti z novim. V tem primeru gostu ne pripada odškodnina oziroma znižanje cene storitve.

8.6. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za zmanjšan obseg obratovanja smučarskih naprav v izbranem smučarskem centru, ki je posledica pomanjkanja snega ali drugih nepredvidenih okoliščin (vreme, naravne nesreče, tehnične ovire...). Delno zaprtje smučišča zaradi neugodnih vremenskih razmer ali tehničnih težav ni razlog za odpoved rezervacije. V takšnih primerih gostu ne pripada odškodnina oziroma povračilo stroškov smučarskih kart, namestitve ali drugih storitev ponudnika (wellness...).

8.7. Ponudnik ne odgovarja za zamude sredstev javnega prevoza, zamude zaradi gneče na cesti ali na žičniških napravah, kakor tudi ne za spremembe rezervacije s strani gosta, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

8.8. Kajenje v apartmaju je strogo prepovedano. Kajenje je dovoljeno na terasah in balkonih apartmaja. V primeru kršitve prepovedi kajenja znaša pogodbena kazen 200,00 EUR, ki jo je gost dolžan plačati skupaj z najemom.

8.9. V apartmajih ni dovoljeno prenočevanje oseb, ki niso predhodno prijavljene v recepciji Apartmajskega naselja. V primeru bivanja oziroma prenočevanja neprijavljenih oseb znaša pogodbena kazen 50,00 EUR za vsako neprijavljeno osebo, prav tako pa je gost dolžan poravnati stroške turistične takse za neprijavljenega gosta, ter ponudniku povrniti drugo škodo, nastalo v posledici nočitve neprijavljenih oseb (morebitne kazni v prekrškovnih, inšpekcijskih in drugih postopkih).

8.10. Nočni red in mir v apartmajih in apartmajskem naselju velja med 22. in 6. uro. Nočni red in mir ne velja v primeru nujnih interventno-vzdrževalnih posegov in višje sile. V primeru kršenja nočnega reda in miru se upošteva Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM- 1), prav tako pa si ponudnik pridržuje pravico kršitelju predčasno odpovedati pogodbo oziroma bivanje v apartmaju.

8.11. Gost zaradi motenj nočnega mira in reda ni upravičen do plačila odškodnine oziroma znižanja cene nastanitve (popusta).

8.12. V primeru posredovanja ponudnika ali drugega izvajalca storitev, zaradi namerne sprožitve sistemov aktivne požarne zaščite ali kršenja nočnega miru, se obračuna pogodbena kazen v višini 100,00 EUR, ki jo je gost dolžan plačati skupaj z najemom.

8.13. Ponudnik se zavezuje s skrbnostjo dobrega gospodarja skrbeti za varnost gostov in njihovega premoženja. Ponudnik ne odgovarja za poškodbe gostov v apartmajih.

8.14. Gost je dolžan skrbeti za lastno varnost ter varnost drugih oseb v apartmajskem naselju kakor tudi za varnost svojega premoženja ter ustrezno nadzorovati stroje in naprave, ki jih prinese s seboj.

8.15. Ponudnik, razen za škodo, ki nastane zaradi njegove hude malomarnosti, ne odgovarja za kakršno koli neposredno ali posredno poškodovanje, uničenje, krajo ali izgubo lastnine gostov ali osebne poškodbe gosta ali uporabnikov ponudnikovih storitev, ki na kakršen koli način nastanejo med uporabo oziroma bivanjem v apartmajih, apartmajskih hišah ali drugih delih apartmajskega naselja. Odškodninska odgovornost ponudnika v nobenem primeru ne more presegati pogodbene vrednoti.

9. DOMAČE ŽIVALI

9.1. V določenih apartmajih, ki so za to posebej označeni v ceniku ponudnika, so po predhodni najavi dovoljene domače živali.

9.2. Za alergije in podobne bolezni, ki so posledica bivanja živali v apartmaju, ponudnik ne odgovarja.

9.3. Ob rezervaciji apartmaja je prijava živali obvezna.

9.4. Bivanje živali ni všteto v ceno apartmaja in se dodatno obračuna po veljavnem ceniku ponudnika.

9.5. V primeru neprijavljenega bivanja živali v apartmaju, ki za to ni predviden, lahko ponudnik odpove pogodbo skladno s 6.3. točko teh splošnih pogojev.

9.6. V primeru neprijavljenega bivanja živali v apartmaju, ki je predviden tudi za živali, je dolžan gost poravnati znesek bivanja živali skladno s cenikom.

10. PRIHOD IN ODHOD GOSTOV

10.1. Nastanitev gostov je možna po 16.00 uri na dan prihoda. V kolikor je apartma prost in pripravljen na vselitev pred 16.00 uro (oziroma drugo predhodno dogovorjeno uro), je prihod možen tudi prej.

10.2. Na dan odhoda mora gost apartma izprazniti in na recepciji vrniti ključe apartmaja do 10.00 ure, če ni dogovorjeno drugače. Če gost ta rok, brez predhodnega dogovora s ponudnikom prekorači, lahko ponudnik od njega zahteva plačilo 50 % cene dnevnega najema apartmaja.

11. RECEPCIJA

11.1. Recepcija apartmajskega naselja je odprta vsak dan od 09.00 do 19.00 ure (dežurna številka izven rednega delovnega časa + 386 (0)31 782 908.

11.2. Ključe apartmaja dobi gost na recepciji po 16.00 uri, kamor jih tudi vrne na dan odhoda do 10.00 ure.

11.3. Preprodaja ali zloraba ključev je prepovedana.

11.4. Za vsak izgubljen ali odtujen ključ/kartica se zaračuna nadomestilo v višini 15,00 €.

11.5. Ob prihodu se gost prijavi na recepciji in predloži:

- veljavno sporočilo o potrditvi naročila oziroma vavčer,

- osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje za vse osebe, navedene v potrditvi naročila oziroma vavčerju.

11.6. Turistično takso, preostanek plačila najema ter morebitne dodatne storitve gost poravna na recepciji na dan odhoda, najkasneje do 10.00 ure.

12. POŽARNA VARNOST

12.1. Požarni red in zasilni izhodi so jasno označeni. Gostje so se dolžni poučiti o lokaciji gasilnikov in požarnem redu. Gostje so dolžni upoštevati požarni red in navodila izvajalca storitev oziroma njegovega osebja.

12.2. V primeru namernega sproženja požarnega alarma, ko za to ni vzroka ali če se alarm sproži zaradi kajenja ali nepravilne/malomarne uporabe grelnih naprav, se gostu zaračunajo stroški požarne intervencije.

13. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

13.1. Ponudnik se zavezuje vse pridobljene podatke o gostu varovati skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

13.2. Gost z oddajo naročila izrecno dovoljuje, da ponudnik njegove osebne podatke do preklica uporablja v svojih podatkovnih zbirkah za namene izvedbe naročila, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi ter izrecno soglaša, da se njegovi osebni podatki, zaradi zagotavljanja dogovorjenih storitev iz sklenjene pogodbe lahko iznesejo ali posredujejo drugim pogodbenim partnerjem ponudnika, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustrezno registrirani za obdelavo osebnih podatkov in s katerimi ima ponudnik sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, z namenom pravilne izvedbe naročila in zagotavljanjem ugodnosti iz paketnih ponudb.

13.3. Gost lahko kadarkoli in brez obrazložitve zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, kar stori s pisno izjavo. V tem primeru bo ponudnik uporabil zgolj osebne podatke gosta in uporabnikov ponudnikovih storitev, ki so nujno potrebni za izvedbo pogodbenih obveznosti ponudnika (izvedba najema, izdaja voucherjev, plačilo turistične takse, izdelava smučarskih kart,...) in jih hranil la za obdobje učinkovanja sklenjene pogodbe in iz nje izvirajočih razmerij.

14. REŠEVANJE REKLAMACIJ OZIROMA PRITOŽB

14.1. Gost se zavezuje o kakršnihkoli nepravilnostih oziroma pomanjkljivostih apartmaja oziroma paketne ponudbe takoj prijaviti ponudniku in sicer njegovemu osebju na recepciji. O reklamaciji oziroma pritožbi se sestavi zapisnik.

14.2. Kadar je očitno, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija/pritožba lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, nedelujoč aparat, ipd.), gost pa nemudoma ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil osebja ponudnika, se šteje, da se je strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do kasnejših reklamacij in zahtevkov po znižanju cene storitve ali povrnitvi škode.

14.3. Višina odškodnine za plačilo katere bi bil odgovoren ponudnik iz katerega koli naslova, je omejena na višino plačane akontacije oziroma pogodbene vrednosti (paketne ponudbe ali najema apartmaja).

15. KONČNE DOLOČBE

15.1. Vsi morebitni spori se rešujejo na stvarno pristojnem sodišču v Mariboru z uporabo slovenskega prava.

15.2. Splošni pogoji imajo lastnost pogodbe in so sestavni del pogodbe o najemu apartmajev oziroma izvedbi paketne ponudbe.

15.3. Ti pogoji pričnejo veljati z dnem objave na www.ribnisko-pohorje.si, dne 8.12.2018.

15.4. Ti pogoji se objavijo in so dostopni na www.ribnisko-pohorje.si.

 

Ribnica na Pohorju, 8.12.2018

 

Turi, d. o. o.